Innspill til KULMEDIA

NTO har sendt innspill til ny programplan for KULMEDIA. Vi oppfordrer blant annet til at forskningsprogrammets perspektiv utvides til å omfatte samspillet mellom alle de institusjonene som inngår i infrastrukturen for fri ytring – det vil si kunsten, kulturen, mediene og utdannings- og forskningsinstitusjonene. Videre oppfordrer vi til en diskusjon om hvorvidt det er digitaliseringen som representerer de mest omfattende endringene på for eksempel scenekunstområdet.

Forestillingsbilde fra sort, naken scene med en kvinnelig skuespiller som snakker, hverdagslig kledt, og et morsk mann som stirrer i kamera på skjerm bak henne.
"Arv og miljø", Den Nationale Scene (foto: Odd Mehus)

NTO har 15. november 2018 sendt innspill til ny programplan for KULMEDIA for perioden 2019-2023. KULMEDIA er et forskningsprogram under Forskningsrådet, etablert på oppdrag fra Kulturdepartementet, og har som mål å bidra med ny kunnskap om kulturlivets og medienes samfunnsrolle og deres økonomiske og teknologiske betingelser.

Det nye programmet skal bygge på og videreføre hovedtema og mål i KULMEDIA-programmet 2014-2018, hvor hovedformålet var «å bedre kunnskapsgrunnlaget for utforming av kultur- og mediepolitikk i lys av det infrastrukturkravet for offentligheten som Grunnlovens paragraf 100 pålegger staten».

Et utvidet perspektiv

Dette er etter vårt syn et godt utgangspunkt for en videreføring. Nettopp i lys av infrastrukturkravet mener vi imidlertid det kunne være interessant å utvide perspektivet til å omfatte samspillet mellom alle de institusjonene som inngår i infrastrukturen for fri ytring som staten er forpliktet til aktivt å legge til rette for, det vil si mediene, kunsten, kulturen og utdannings- og forskningsinstitusjonene.

På denne måten kunne forskningsprogrammets overordnede mål utvides til å bedre kunnskapsgrunnlaget for politikkutforming i lys av infrastrukturkravet med tanke på kunstens, kulturens, medienes og utdannings- og forskningsinstitusjonenes samfunnsroller. En slik utvidelse utover Kulturdepartementets sektorielle avgrensing kunne på sikt også bidra til en mer kunnskapsbasert og bedre koordinert kunnskaps-, medie- og kulturpolitikk.

Sett fra musikk- og scenekunstinstitusjonenes perspektiv er det ikke bare behov for mer kunnskap om grunnleggende utviklingstrekk innenfor kunstfeltet. Like viktig er det å få belyst hvordan utviklingstrekk på medieområdet og utdannings- og forskningsområdet påvirker vilkårene for kunstens samfunnsrolle, og hvordan politiske tiltak innenfor de tre sektorene virker i forhold til hverandre.

For eksempel er det viktig å få belyst hvordan endringer både på mediefeltet og innenfor skoleverk, høyere utdanning og forskning påvirker kunnskaps- og refleksjonsrommet og den offentlige samtalen om kunsten – og derigjennom vilkårene for kunstens samfunnsrolle.

Nyansert syn på digitalisering

I den gjeldende programplanen beskrives endringene som digitaliseringen medfører som «dyptgående og til dels dramatiske». Vi erfarer at det er behov for mer nyansert kunnskap om hvordan digitaliseringen arter seg på forskjellig vis innenfor ulike områder. For eksempel kan det være interessant å belyse hvordan endringene arter seg annerledes innenfor genuint analoge kunstformer som scenekunsten enn innenfor områder hvor selve produktet endres mer fundamentalt.

Scenekunsten er et stort og viktig område under Kulturdepartements portefølje, og vi oppfordrer til en diskusjon om hvorvidt det er digitaliseringen som representerer de mest omfattende endringene på dette området. Ettersom KULMEDIA er det eneste programmet under Forskningsrådet som Kulturdepartementet bidrar finansielt til, mener vi dette er en viktig diskusjon for å sikre kunnskapsbehovene i sektoren.  

Vi ser også løpende behov for kunnskap om hvordan endringer i kulturpolitikken og andre politikkområder påvirker de kunstneriske virksomhetenes forutsetninger for å ivareta samfunnsrollen. 

LES HELE INNSPILLET HER.

Publisert: 16.11.2018 Oppdatert: 21.06.2019