Innspill til Grund-utvalget

NTO sendte den 14. februar 2012 sitt innspill til Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg, det såkalte Grund-utvalget. I innspillet kommenterer vi utvalgets mandat og påpeker blant annet behovet for flere relevante forskningsmiljøer og mer tverrfaglig kulturfeltforskning.

Kulturdepartementet nedsatte i høst et eksternt FoU-utvalg som ledes av professor Jan Grund. Innen utgangen av april skal utvalget levere sin rapport, som skal ligge til grunn for Kulturdepartementets kommende forskningsstrategi og bidra til at utformingen av kulturpolitikken i størst mulig grad baseres på kunnskap om hvordan kulturpolitiske tiltak virker.

Utvalget har bedt kultursektoren gi innspill på hvilke råd som bør gis videre til departementet, og den 17. januar ble det avholdt et dialogmøte i Norsk kulturråd som er sekretariat for utvalget. Her var også NTO representert.

Tirsdag 14. februar leverte NTO sitt skriftlige innspill til utvalget. I innspillet har vi vektlagt behovet for å styrke kulturforskningsmiljøene og den tverrfaglige forskningen, samt dialogen mellom brukere og forskningsmiljøer. Vi peker også på behovet for bedre tilgjengeliggjøring av forskningsresultater.

I særdeleshet stiller vi spørsmål ved utvalgets mandat som skal ”begrense seg til å se på FoU som er relevant for politikkutforming og -forvaltning”. 

NTO ser svært positivt på at Kulturdepartementet vil utarbeide en FoU-strategi, og at kulturpolitikken i høyere grad enn i dag blir forskningsbasert. Samtidig vet vi at aktørene i kultursektoren i seg selv er for små til å utvikle egne forskningsstrategier som kan imøtekomme kunnskapsutfordringene. Vi håper derfor at Kulturdepartementet også tar det brede sektoransvaret på alvor og ser på kulturforskning som et i all hovedsak offentlig ansvar.

LES HELE INNSPILLET HER:
Innspill fra NTO til Grund-utvalget

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 09.05.2013