Høringsuttalelse til utdannings- og forskningskomiteen om statsbudsjettet 2019

NTO leverte den 22. oktober sin høringsuttalelse til utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Vi tar i uttalelsen til orde for en bedre koordinert kultur- og utdanningspolitikk som kan bidra til å sikre kunnskaps- og refleksjonsrommet rundt kunsten, og styrke mottakersiden og fortolkningskompetansen i samfunnet.

NTO har 22. oktober 2018 sendt høringsuttalelse om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 til utdannings- og forskningskomiteen, med kopi til Kunnskapsdepartementet. Uttalelsen inngår som en del av en bredere uttalelse om Kulturdepartementets budsjettfremlegg.

Like muligheter for å ta del i ytringskulturen

NTO understreker i uttalelsen at noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre felles referanserammer og like muligheter for å ta del i den ytringskulturen som ligger til grunn for et opplyst og velfungerende samfunn, er å styrke fortolkningskompetansen og mottakersiden. Dette må begynne i skolen som en unik fellesarena.

Etter vårt syn legger man best til rette for en styrking av innholdet i de estetiske fagene gjennom et tettere samvirke med kunst- og kulturdelen i andre fag, herunder samfunnsfag, etikkfag, norsk og språkfag. Dessverre ser vi at de estetiske og humanistiske fagene nedprioriteres, og den pågående fagfornyelsen vekker bekymring for at historie- og kulturdelen reduseres i andre fag. Dette skjer til tross for intensjonen om å gi skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen. 

Rekruttering og talentutvikling

Også i et rekrutteringsperspektiv er det viktig å styrke de estetiske fagenes plass og kvalitet i hele utdanningsløpet. Særlig innenfor musikkfaget er det behov for å styrke kvaliteten og koordineringen av arbeidet med talentutvikling i grunnopplæring og i kulturskolene, for slik å sikre tilfanget av kvalifiserte søkere til høyere utdanning av internasjonalt konkurransedyktige musikere i Norge. 

Lærerkompetansen i de estetiske fagene må styrkes, og vi er derfor glade for Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det skal innføres kompetansekrav for å undervise i estetiske fag i grunnskolen.

DKS og mottakerapparatet i skolen

Vi minner i uttalelsen også om at en viktig del av Kulturtankens mandat er å arbeide for god forankring og tett samarbeid mellom skole- og kunstsektor. Vi mener at en forutsetning for å lykkes i dette arbeidet er en parallell styrking av de humanistiske og estetiske fagene i skolen. Musikk- og scenekunstinstitusjonene opplever en ganske gjennomgående mangelfull kunstfaglig kompetanse i skolen som en betydelig utfordring innenfor Den kulturelle skolesekken, og vi vi vil særlig understreke behovet for at mottakerapparatet i skole profesjonaliseres. 

DKS-tilbudet

For å sikre estetisk bredde og kvalitet i DKS-tilbudet, må det videre legges bedre til rette for at produksjoner fra institusjonene inngår i tilbudet over hele landet – og at elevene også får mulighet til å oppleve forestillinger og konserter fremført på en profesjonell scene. 

Videre ligger det et betydelig potensial i Scenekunstbrukets insentivordning. En styrking av ordningen vil føre til at produksjoner fra institusjonene i større grad kan omfattes av denne arrangørstøtten, slik at flere av teatrenes forestillinger kan formidles også utenfor eget fylke.

Forskning

NTO understreker særlig behovet for å styrke den grunnleggende humanistiske forskningen, og forutsetningene for den tverrfaglige kulturforskningen, slik at samfunnsvitenskapelige innfallsvinkler oftere suppleres med humanistiske og estetiske perspektiver og analyser. Vi etterlyser en overordnet forskningsstrategi som kan bidra til en mer kunnskapsbasert kulturpolitikk og samtidig imøtekomme kulturlivets egne kunnskapsbehov.

LES HELE UTTALELSEN HER.

Publisert: 22.10.2018 Oppdatert: 16.06.2020

Relaterte artikler