Høringsuttalelse til Grund-utvalgets rapport

Helt siden Kulturdepartementets eksterne FOU-utvalg ble opprettet høsten 2011 har NTO stilt seg positiv til at departementet ønsker å gjøre fremtidens kulturpolitikk mer forskningsbasert. Torsdag 15. november 2012 leverte foreningen sin høringsuttalelse til Grund-utvalgets rapport om en mer kunnskapsbasert kulturpolitikk.

Jan Grund overrekker FOU-utvalgets rapport til kulturminister Anniken Huitfeldt 16. mai 2012

Den 16. mai 2012 overleverte Grund-utvalget rapporten En kunnskapsbasert kulturpolitikk til kulturminister Anniken Huitfeldt. Rapporten skal danne grunnlag for en forskningsstrategi for kulturfeltet, og NTO gir i sin høringsuttalse uttrykk for at foreningen i stor grad deler rapportens vurderinger og forslag til tiltak. 

I vårt innspill den 14. februar til arbeidet med rapporten og i en kronikk på Forskning.no stilte vi spørsmål ved utvalgets mandat, og vi er derfor i særlig grad tilfreds med at utvalget i den endelige rapporten har valgt å tolke mandatet bredt gjennom også å vurdere FOU-virksomhet som er viktig for departementets brede sektoransvar, fremfor å begrense seg til å se på FOU som er relevant for politikkutforming og forvaltning.

Vi er også enig i de premissene utvalget har lagt til grunn for at kulturpolitikken skal bli mer forsknings- og kunnskapsbasert:
• Det må skje en opptrapping av kunnskapsproduksjonen og en systematisk bruk av forskningsressursene i sektoren som helhet
• Det må satses langsiktig på kvalitet i forskningen og på å bygge sterke forskningsmiljøer
• Det må tilrettelegges for god tilgjengelighet for forskningsbrukere på alle nivåer gjennom dokumentasjon og målrettet formidling
• Det er behov for en tydeligere rolleavklaring mellom Kulturdepartementet, Norsk kulturråd, Norges forskningsråd og statlige virksomheter med FoU-ansvar.

Kultursektorens kunnskapsbehov

I innspillet i februar understreket vi viktigheten av at kunnskapsbehovet til aktørene i kultursektoren i høyere grad blir fanget opp av forskningsmiljøene selv, og at den den tverrfaglige kulturfeltforskningen og dialogen mellom forskningsmiljøene og aktørene i feltet styrkes. Vi er derfor positive til utvalgets forslag om et uavhengig forskningsfond for kultursektoren, som blant annet er ment å bidra til å løse det operative kunst- og kulturfeltets kunstspesifikke kunnskapsbehov, i tillegg til å styrke dialogen mellom forskere og brukere.

Når det gjelder utvikling av forskning og kunnskapsproduksjon er vi imidlertid opptatt av at det finnes flere forskningsmiljøer med ulike kompetanser og understreker at en forutsetning for en eventuell etablering av et eget senter for kultursektorforskning, slik utvalget foreslår, må være at det ikke bidrar til sentralisering av forskningen.  

LAST NED HØRINGSUTTALELSEN:
Høringsuttalelse fra NTO til rapporten En kunnskapsbasert kulturpolitikk

LAST NED GRUND-UTVALGETS RAPPORT:
Last ned Grund-utvalgets rapport. 

 

Publisert: 17.11.2012 Oppdatert: 26.01.2013

Relaterte artikler