Bevar teatervitenskap - uttalelse fra NTO og norske teaterledere

Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Bergen foreslår i sin nye bemanningsplan å kutte 1 av 3 stillinger på teatervitenskap. Norsk teater- og orkesterforening og Norsk teaterlederforum har i dag sendt en uttalelse til Universitetet hvor vi uttrykker bekymring for at landets eneste teatervitenskapelige fagmiljø med dette er truet. For norsk teater er det helt essensielt at det finnes et vitalt teatervitenskapelig miljø, og NTO og norske teaterledere oppfordrer på det sterkeste til å opprettholde teatervitenskap som fag.

Fra «Table Top Shakespeare», Forced Entertainment (vist på BIT Teatergarasjen)

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) og Norsk teaterlederforum (NTLF) er kjent med at Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Bergen (UiB) 5. desember legger frem bemanningsplan med forslag om å kutte 1 av 3 stillinger på teatervitenskap fra 2019. Dersom forslaget blir vedtatt, er en sannsynlig konsekvens at masterprogrammet legges ned.

Åse Ryvarden og Morten Gjelten, henholdsvis styreleder og direktør i NTO, har derfor sammen med NTLFs leder Arne Nøst i dag sendt en uttalelse til Universitetet i Bergen, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet om viktigheten av de humanistiske fagene som kritiske dannelsesfag og som viktig rekrutteringsarena for profesjonelle til bransjen.

Landets eneste teatervitenskapelige fagmilø

Vi peker i uttalelsen på at nedbemanningsforslaget skjer fem år etter at teatervitenskap ved Universitetet i Oslo ble nedlagt. Universitetet i Bergen påtok seg den gang et nasjonalt ansvar for å opprettholde studietilbudet og fagmiljøet i Norge – som landets eneste teatervitenskapelige miljø. En nedbygging av teatervitenskap i Bergen betyr altså at det er eksistensen av faget teatervitenskap i Norge som er truet.

For norsk teater er det helt essensielt at det finnes et vitalt teatervitenskapelig miljø. En forutsetning for kvalitet og faglig utvikling i kunsten, er at det finnes en selvstendig, akademisk samtalepartner i humaniora som kan analysere kunstens verdi og utfordre etablerte praksiser med historiske og teoretiske betraktningsmåter.

Anerkjennelsen for slik kunnskapsproduksjon er høyere i bransjen i dag enn for få år siden, og akademia og den praktiske utøvelsen er i ferd med å tilnærme seg hverandre. Denne kontakten mellom teatrene og akademia, mellom teori og praksis, er det avgjørende viktig å videreføre og styrke.

Viktig for kunstforståelsen i samfunnet

Vi understreker også hvor viktige de humanistiske fagene er for kunstforståelsen i samfunnet. I dagens samfunn er det et påtrengende behov for å styrke fortolkningskompetansen og resepsjonssiden i kunsten som er under press fra mange hold. En av humanioras viktigste funksjoner i et levende demokrati er å levere ressurser til den offentlige kultur- og samfunnsdebatten. Som forvalter og formidler av kunnskap om kunst og kultur er humaniora ikke minst en sentral leverandør av begreper, teorier og perspektiver til det offentlige ordskiftet om kunsten, herunder kritikken

Vi minner også om at teatervitenskap er en viktig rekrutteringsarena for profesjonelle til bransjen. For eksempel har et stadig større antall produsenter, dramaturger, teatersjefer, teaterkritikere og scenekunstnere teatervitenskapelig bakgrunn. Denne tilførselen av humanistisk kompetanse og kunnskap i den praktiske utøvelsen har utvilsomt betydning for den faglige utviklingen i bransjen.

De humanistiske fagene kvalifiserer bredt 

Vi mener videre det er uholdbart at det skal være interne økonomiske prioriteringer ved humanistisk fakultet i Bergen som alene skal avgjøre hvorvidt vi skal ha et teatervitenskapelig fagmiljø i Norge.

På kort sikt må det finnes umiddelbare løsninger slik at teatervitenskap berges. På lengre sikt må det utformes mekanismer som sikrer Norge et tilbud i små og utsatte humanistiske fag. De humanistiske fagene kvalifiserer bredt og grunnleggende som kritiske dannelsesfag, og kan ikke dimensjoneres eller tilpasses kun etter studentenes etterspørsel, ei heller etter arbeidsmarkedenes varierende behov som om de var profesjonsfag.      

LAST NED UTTALELSEN HER.

Publisert: 01.12.2017 Oppdatert: 09.05.2018

Relaterte artikler