NTO og NTO-fellesskapet – Hvem er vi? Hva gjør vi?

NTO arbeider aktivt for å opprettholde og styrke medlemmenes politiske og økonomiske rammevilkår og kunstneriske handlingsrom. Foreningen driver utstrakt interessepolitisk arbeid, nettverksarbeid, utrednings- og statistikkarbeid og annen kunnskapsutvikling og analyse.

Oversiktsbilde av minglesituasjon på Vega Scene under årsmøteseminaret
Fra NTOs årsmøteseminar 2019 (foto: Skjalg Vold)

NTO er bindeleddet mellom musikk- og scenekunstinstitusjonene og myndighetene og har lang tradisjon for å jobbe nært medlemmene og søke å engasjere flest mulig av medlemmene i viktige bransjespørsmål. Vårt arbeid følger fire hovedlinjer:

 • Politisk arbeid og påvirkningsarbeid
 • Kunnskapsproduksjon og utredningsarbeid 
 • Nettverksarbeid og kompetanseutvikling
 • Arbeidsgiverspørsmål og fellesløsninger 

Politisk arbeid og påvirkningsarbeid

NTO arbeider for at medlemmene skal ha best mulig rammevilkår til å produsere og formidle musikk og scenekunst av høyest mulig kvalitet til flest mulig, samt at de skal kunne utvikle seg i henhold til egne visjoner og mål og beholde sin kunstneriske og organisatoriske egenart.

Foreningen besitter god kunnskap om bransjen, solid kulturpolitisk innsikt og jobber kontinuerlig med å fremme kulturpolitiske saker som angår medlemmene i relevante fora. Vi bryr oss om alt fra den politiske styringsdialogen, kulturpolitikkens begrunnelse, den nye regionreformen og forholdet mellom forvaltningsnivåene, til forsknings- og utdanningssituasjonen, internasjonalisering, momssystemet, kunnskaps- og refleksjonsrommet, publikums- og inkluderingsarbeid og kunstnerøkonomi – bare for å nevne noe.

Gjennom jevn og god dialog med en rekke ulike aktører sikrer vi et bredt og nyansert kunnskapsgrunnlag, forståelse for hverandres synspunkter og muligheter for å henvise til hverandre og fremme felles saker med større gjennomslagskraft.

Vi møter og utfordrer politikere og embetsverk, bidrar med bransjeinnsikt, utvikler argumentasjon og driver med påvirkningsarbeid gjennom høringsuttalelser, innspill til stortingsmeldinger og statsbudsjett, kronikker med mer.

Våre overordnede mål for det interessepolitiske arbeidet finner du her.

Utredningsarbeid og undersøkelser

NTO arbeider kontinuerlig med kunnskapsinnhenting- og bygging og samarbeider ved behov med ekstern ekspertise, eller også andre arbeidsgiver- og interesseorganisasjoner innenfor kulturfeltet, eller arbeidstakerorganisasjoner der det er hensiktsmessig. Vi setter etterrettelighet høyt og er av den oppfatning at solid, oppdatert og relevant kunnskap er det beste grunnlaget for god og tillitsvekkende kommunikasjon og konsistent og etterprøvbar argumentasjon.

Som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon med lange tradisjoner for å jobbe nært medlemmene, arbeider NTO målrettet for å bidra til best og mest mulig etterrettelig kunnskapsgrunnlag for politikkutformingen, så vel som for den offentlige debatten og kulturforskningen. Dette gjøres blant annet gjennom å samle tall, fakta, argumentasjon og annen kunnskap om bransjen, og å systematisere og presentere dette slik at flere kan få bedre innsikt i viktige bransjespørsmål, og slik at medlemmene kan nyte godt av felles erfaringer.

Nettverk, møteplasser og kompetanseutvikling

Fra NTOs kommunikasjonsseminar 2019 (foto: Skjalg Vold)

NTO organiserer medlemmer fra et bredt spekter av det norske musikk- og scenekunstlandskapet.

En sentral del av foreningens arbeid er å engasjere flest mulig av medlemmene i viktige bransjespørsmål. Vi har lang erfaring med å legge til rette for erfaringsutveksling og kompetanseheving i fortrolige forum, hvor nøkkelpersoner i organisasjonen kan møte andre i tilsvarende stillinger og diskutere temaer og relevante problemstillinger.

Vi tilbyr også en rekke faglige og kollegiale møteplasser på tvers av kunstnerisk uttrykk, institusjonsstørrelse og geografi. I tillegg til NTOs samlede virksomhet under NTOs styre er NTO sekretariat for Norsk teaterlederforum (NTLF) og NTO – musikk. Våre ulike seminarer og konferanser har både fokus på dagsaktuelle saker, temaer som i særlig grad berører institusjonslederne og mer overordnede kulturpolitiske saker.

Disse nettverkene og møteplassene gir effektiv tilgang til ny kunnskap og er unike møtesteder for kunstneriske ledere og direktører, økonomi- og personalmedarbeidere, markeds- og kommunikasjonsmedarbeidere m.fl. Her får ledere og andre i organisasjonene muligheten til å holde seg oppdatert om utviklingen i bransjen, knytte nyttige kontakter og få ny innsikt som kan utvide horisonten og heve egen og medarbeideres kunnskap og kompetanse.

NTO er også medlem av og deltager i flere nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidsprosjekter, og foreningen samarbeider med en rekke organisasjoner innenfor kunst- og kulturfeltet. Disse tette samarbeidene virker både dialogbyggende og samlende og bidrar til å gi foreningen god innsikt i ulike problemstillinger fra ulike vinkler, noe som igjen muliggjør nyansert argumentasjon på det interessepolitiske området.

Ulike møteplasser og former for bransjesamarbeid som din virksomhet får tilgang til gjennom NTO, eller som NTO deltar i på vegne av medlemmene:

 • NTOs årsmøteseminar
 • NTLF
 • NTO – musikk
 • Kommunikasjonseminarer
 • NTOs styrelederseminar
 • Heddaprisen og Heddadagene
 • Ibsenprisen: Ett jurymedlem utnevnes av NTLF
 • Premiereliste og verkbeslag
 • Scenekortet
 • Nordisk orkesterkonferanse
 • Nordisk teaterlederråd
 • PEARLE* (formell arbeidsgiverpart i EU-systemet)
 • Mitt publikum, en guide til publikumsundersøkelser
 • Norsk Musikkarv: Ett medlem av styringsgruppen utnevnes av NTO – musikk
 • Årlig audition for nyutdannede skuespillere
 • Scenekunst.no
 • Kritikerstipend til Norsk Shakespearetidsskrift
 • Årets kritikk: Et jurymedlem utnevnes av NTO
   

Arbeidsgiverspørsmål og fellesløsninger 

NTO jobber for å styrke medlemmenes kompetanse i arbeidsgiverspørsmål.

Stadig økt konkurranse gir økte krav til profesjonalitet i alle ledd, høy ressursutnyttelse, kjennskap til ulike regelverk med mer. Dette gir også økt behov for kompetanseutvikling og effektiv ressursbruk gjennom samarbeid om fellesavtaler når det er hensiktsmessig.

NTO forhandler blant annet frem avtaler og fellesløsninger på følgende områder:

 • Pensjon
 • Overenskomster med ulike kunstnerforbund, opphavsrettsorganisasjoner og andre
 • Prosedyrer for håndtering av trakassering på arbeidsplassen og etisk rammeverk
 • Felles annonseavtale og tilgang til NTOs mediebyrå
 • Personvern – veiledning
 • Forsikringsavtaler for ansatte
 • Hotellavtaler for ansatte

NTO er tilsluttet den europeiske arbeidsgiverorganisasjonen PEARLE* og samarbeider med Arbeidsgiverforeningen Spekter.

For de virksomhetene som er medlem i både NTO og Spekter ligger forhandlingsansvaret for teatrene hos Arbeidsgiverforeningen Spekter. For orkestrene og Den Norske Opera & Ballett forhandles B-delen virksomhetsvist under Spekter.

NTO gjennomfører selv forhandlinger med de forbundene som ikke har hovedavtale med Spekter, det vil si med oversettere, dramatikere og komponister, samt opphavsrettsorganisasjoner som TONO og Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA).

Publisert: 04.09.2019 Oppdatert: 25.06.2020

Relaterte artikler