Om medlemskap i NTO

NTO arbeider aktivt for å opprettholde og styrke medlemmenes politiske og økonomiske rammevilkår og kunstneriske handlingsrom. Foreningen driver utstrakt interessepolitisk arbeid, nettverksarbeid, utredningsarbeid og annen kunnskapsutvikling og analyse. Som medlem i NTO er din virksomhet med på å påvirke hvilke saker foreningen fremmer, hvilken argumentasjon vi bruker og hvilke satsingsområder vi prioriterer. Søknad om medlemskap i NTO behandles av foreningens styre.

Fra NTOs årsmøteseminar på Vega Scene i 2019 (foto: Skjalg Vold)

Hvorfor ta del i NTO-fellesskapet?

NTO besitter god bransjeinnsikt og er tett på medlemmene. Foreningen har lang tradisjon for kunnskapsbygging om musikk- og scenekunstinstitusjonene og har dedikerte og kompetente medarbeidere med god bransjeforståelse. Vi innhenter og sammenstiller relevant tallmateriale om medlemmene og bestiller ved behov ulike undersøkelser og kartlegginger med mål om å utvikle det generelle kunnskapsgrunnlaget om den norske musikk- og scenekunstbransjen.

Vi skreddersyr gode og velfungerende bransjefellesskap og fungerer som bindeledd mellom medlemmene, resten av bransjen og myndighetene. Vi representerer medlemmene utad og initierer og deltar i det offentlige ordskiftet rundt musikk og scenekunst.

NTO har en representativ beslutningsstruktur med et styre som i størst mulig grad speiler medlemsmassen, og som er satt sammen for å sikre bredde i kompetanse og erfaringsgrunnlag. Alle NTOs interessepolitiske synspunkter og andre viktige avgjørelser behandles av NTOs styre på vegne av medlemmene. Styret velges av årsmøtet som er foreningens høyeste organ.

I tillegg har vi en rekke representative utvalg og diskusjonsfora som sørger for at alle deler av medlemsmassen blir hørt og at foreningen er godt kjent med ulike utfordringer og styrker på tvers av institusjonstype- og størrelse.

Som medlem i NTO er din virksomhet med på å påvirke hvilke saker foreningen fremmer, hvilken argumentasjon vi bruker og hvilke satsingsområder vi prioriterer. Vi mener at musikk- og scenekunstinstitusjonene står sterkere sammen enn hver for seg, og at historien har vist at den enkelte er mindre utsatt som en del av et interessefellesskap.

Vi arbeider for at velfungerende kulturpolitiske virkemidler på musikk- og scenekunstsområdet videreføres og utvikles, slik at musikk- og scenekunstinstitusjonene også i fremtiden kan forvalte og utvikle norsk ensemblemusikk og scenekunst på høyt nivå til flest mulig. Vi driver kontinuerlig med påvirkningsarbeid overfor beslutningstakere, bidrar til at viktige kulturpolitiske saker settes på dagsorden og har god gjennomslagskraft.

Foreningen besitter bransjekunnskap som er viktig for politikkutformingen på feltet og har gjennom mange år etablert en god dialog med Kulturdepartementet. Vi erfarer å bli oppfattet som en seriøs og troverdig aktør med innsikt i det norske musikk- og scenekunstfeltet.

Vi rådgir også enkeltmedlemmer i kulturpolitiske og andre spørsmål, bistår medlemmene i dialogen med eiere og tilskuddsparter og jobber for å styrke medlemmenes kompetanse i arbeidsgiverspørsmål.


Søknad om medlemskap

Medlemskap i NTO er i utgangspunktet avgrenset til virksomheter innenfor musikk og scenekunst, slik det fremkommer av medlemsparagrafen i vedtektene:

§ 2: Medlemskap
Som medlemmer av NTO kan opptas profesjonelle, offentlig støttede virksomheter som produserer, programmerer eller formidler musikk og scenekunst, eller har annen særskilt tilknytning til bransjen. Medlemskap skal godkjennes av styret.

Som et supplement til denne medlemsparagrafen, har NTO utarbeidet et sett veiledende kriterier (se under) som supplerer foreningens vedtekter i styrets behandling av søknader om medlemskap. Hensikten er å tydeliggjøre hvilke virksomheter som kan ha nytte av å bli en del av NTOs interessefellesskap og – i et gjensidig forhold – bidra til å styrke og videreutvikle bransjefellesskapet.

Kriteriene tar utgangspunkt i medlemsparagrafen og vesentlige kjennetegn ved NTOs eksisterende medlemmer, som er med på å knytte virksomhetene sammen til et interessefellesskap. NTOs eksisterende medlemmer har karakter av å være faste/varige, profesjonelle institusjoner med skiftende kunstnerisk ledelse og et ordnet arbeidsgiveransvar.

Det er lagt vekt på at medlemmene både skal kunne ha et faglig utbytte av fellesskapet, og at ulike hensyn lar seg balansere uten at interessepolitikken blir utvannet eller utydelig.

Supplerende medlemskriterier

 • Virksomheten har en formålsparagraf med en kunstnerisk profil innenfor musikk/scenekunst.
   
 • Faglig og administrativ profesjonalitet og kontinuitet er sikret, uavhengig av enkeltpersoner.
   
 • Kunstnerisk ledelse er skiftende (ansatt på åremål).
   
 • Virksomheten er en profesjonell og ansvarlig arbeidsgiver, og forholder seg til bransjens profesjonelle standarder for lønn og honorarer.
   
 • Virksomheten er organisert som et selvstendig rettssubjekt med et styre og vedtekter.
   
 • Virksomheten fremstår som varig og som en betydelig del av en kulturell infrastruktur.

NTO-styrets skjønnsmessige vurdering er suveren i søknadsbehandlingen.
 

Medlemskontingent

NTOs medlemmer betaler en årlig kontingent til NTO på inntil 0,24 % av det offentlige tilskuddet, med en minimumskontingent på kr. 30.000,- og en maksimumskontingent på kr. 375.000,-. Kontingentrammen er fastsatt av årsmøtet i NTO. Ved fordeling av kontingenten tas det utgangspunkt i forholdet mellom medlemmenes offentlige tilskudd.

Innenfor den fastsatte rammen kan NTOs styre fastsette den årlige kontingenten. 


Medlemsfordeler

NTO forhandler frem ulike fellesavtaler på medlemmenes vegne. Inkludert i NTO-medlemskapet får din institusjon:

Annonseavtale

Alle NTOs medlemsinstitusjoner kan nyte godt av annonseavtalene som NTO gjennom mediebyrået RED Media Consulting forhandler frem i avisene. De som benytter rabattene som blir forhandlet fram i NTOs navn blir belastet med en fast prosent på netto omsetning. For spørsmål om priser, format og bestilling av annonse, ta direkte kontakt med RED Media Consulting:

Kontaktperson i RED: Toril Gylseth, toril.gylseth@redmedia.notlf. 990 20 698.

NTOs medlemmer kan også benytte seg av REDs tjenester når det gjelder rådgivning, kompetanseheving, informasjon om endring i forbruksvaner, kampanjeaktiviteter o.l. Ta bare kontakt med RED direkte om dere har spørsmål om og oppgi at institusjonen dere representerer er NTO-medlem.

Hotellavtaler

Ansatte på NTOs medlemsinstitusjoner kan nyte godt av våre medlemsrabatter ved bestilling av overnatting på hoteller over hele landet. Vi har avtaler med følgende hotell/hotellkjeder:

For nærmere informasjon, ta kontakt med NTO ved Annette Opperud på tlf: 23 10 09 90 / 400 13 799, annette(a)nto.no.

Premiere- og verkbeslag

NTOs medlemmer kan via Scenekunst.no legge inn kommende premieredatoer og stykker, for slik å unngå kollisjon seg imellom:

REGLER FOR BESLAGLEGGELSE AV PREMIEREDATOER OG VERK
Revidert av Norsk teaterlederforums arbeidsutvalg den 13. august 2014.

Teatrene legger selv inn informasjonen i verk- og premierebeslaget via kalenderen og logg-inn systement til Scenekunst.no. Reglene for premiere- og verkbeslag er basert på tillit til at den informasjonen som legges inn gjenspeiler hvert enkelt teaters reelle programplanlegging.

Premieredatoer:

1.         Premieredatoer legges ut på Scenekunst.no via premièrebeslaget på NTOs medlemsportal.

2.         Teatrene skal så langt det er mulig unngå å legge premierer på samme dato, uansett hvor i landet premièren finner sted. 

3.        Kritikere skal inviteres til premieren (evt. senere). For Riksteatret gjelder dette også spesielle presseframsyninger som holdes i Oslo.


Stykker:

Definisjon: Med stykker menes her all dramatikk som er falt i det fri, og som skal oppføres i byer hvor NTO har mer enn ett medlemsteater.

1.        Opsjon på stykker skjer ved at teatret legger stykket inn i verkbeslaget på NTOs medlemsportal.

2.         Stykkene beslaglegges for 2 - to - år med mulighet for ett års prolongasjon. Det kan kun forlenges dersom ingen av de andre teatrene er interessert i stykket.

3.         Etter 3-årsperioden faller stykket automatisk tilbake til fritt stykke. Hvis det går 1 - ett - år uten at andre tar opsjon på gjeldende stykke, er det fullt mulig for det teatret som hadde stykket å beslaglegge det på nytt etter vanlige regler.

4.        Hvert teater har anledning til å ta opsjon på i alt 10 stykker, uavhengig av hvilke scener de skal spilles på.

Publisert: 04.02.2019 Oppdatert: 29.06.2020

Relaterte artikler