Nye skatteregler treffer Scenekortet

Grunnet nye skatteregler og økt rapporteringsplikt ber vi alle våre medlemmer som er med i Scenekortordningen om å sette denne rabatten lik andre allment tilgjengelige rabatter med virkning fra 1. januar 2019, og ikke lenger tilby fribilletter gjennom Scenekortet. På denne måten vil dagens Scenekort-innehavere fortsatt kunne bruke kortet på NTO-institusjonene uten at dette medfører omfattende administrasjon og rapportering fra institusjonenes side.

Bilde av en hånd som holder Scenekortet foran Nationaltheatret

I Revidert nasjonalbudsjett for 2018 foreslo regjeringen endringer i reglene for skattlegging av naturalytelser. Disse reglene ble bekreftet i Statsbudsjettet for 2019 og vil tre i kraft allerede fra 1. januar 2019. Dette får konsekvenser for håndtering av såvel fribilletter, Scenekortordningen og andre personalrabatter for NTOs medlemmer. 


Skattefrie personalrabatter

Endringene har til formål å forbedre gjeldende skattefritak for personalrabatter, herunder forenkle og klargjøre hva som anses som skattefrie personalrabatter. Skattemyndighetene innfører derfor kvantitative grenser for hva som klassifiseres som rimelige personalrabatter, og som dermed omfattes av skattefritaket. Rabatten kan ikke overstige 50 % av prisen på den enkelte vare eller tjeneste.

Personalrabatter på tjenester som produseres eller omsettes i arbeidsgivers virksomhet regnes ikke som skattepliktig inntekt når rabatten anses som «rimelig» og allment tilgjengelig (f.eks. Obos-rabatt, A-kortet) og vareuttaket dekker et «vanlig privat forbruk». Unntaket omfatter også rabatter fra andre tredjeparter, hvor rabatten har tilknytning til skattyters ansettelsesforhold hos arbeidsgiver.

Samtidig innføres det en øvre grense for den samlede verdien av rabatter som kan mottas skattefritt i året gjennom arbeidsforholdet hos arbeidsgiver. Verdier som overstiger denne grensen er skattepliktig. Regjeringen foreslo i Statsbudsjettet for 2019 at den skattefrie grensen for personalrabatter settes til kr. 7.000,-.

De nye reglene innebærer:

  • Beløpsgrense på kr. 7.000,- per år per ansatt for skattefrie ansattrabatter.
  • Ansattrabatter kan ikke overstige 50 % av prisen i sluttbrukermarkedet.
  • Ansattrabatter regnes ikke som skattepliktig når rabatten er allment tilgjengelig.
  • Arbeidsgiver er rapporteringspliktig til skattemyndighetene, også for tredjeparts goder den ansatte mottar.


Arbeidsgiver – innrapportering og arbeidsgiveravgift

De nye reglene innebærer også at arbeidsgivers rapporteringsplikt fra 1. januar 2019 utvides til å omfatte skattepliktige naturalytelser som arbeidstakeren mottar fra arbeidsgivers forretningspartnere eller andre tredjeparter, som anses å ha tilknytning til vedkommende sin stilling hos arbeidsgiveren.

Naturalytelser skal også inngå i grunnlaget for beregningen av arbeidsgiveravgift, i den utstrekning ytelsene er trekkpliktige. Skattepliktige naturalytelser er som utgangspunkt trekkpliktige. Naturalytelser som ikke er skattepliktige (eksempelvis rimelige velferdstiltak eller rimelige personalrabatter), er ikke trekkpliktige, og vil dermed heller ikke inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. 

NTOs anbefaling

NTO har engasjert advokatfirmaet Kluge for å få vurdert hvilke tiltak og ordninger våre medlemmer må gjennomføre for å kunne tilpasse seg de nye reglene som trer i kraft 1. januar 2019. Kluge har utarbeidet et notat som omtaler alternative ordninger for personalbilletter, rimelige velferdstiltak, arbeidsgivers rapporteringsplikt og gratisbilletter til sponsorer og ansatterepresentasjon. Notatet er tilgjengelig for NTO-institusjonene gjennom medlemsportalen.

På Kluges anbefaling ber vi alle våre medlemmer som tilbyr Scenekortrabatt om å gjøre rabatten lik andre rabatter som tilbys den allmenne forbruker (eks. Obos-rabatt) og ikke lenger tilby fribilletter gjennom Scenekortet. Eksempelvis vil en Scenekortrabatt på 30 % ikke utløse skatteplikt, forutsatt at det samtidig kan vises til at alle Obos-medlemmer får tilsvarende rabatt på samme vare gjennom medlemskapet. På denne måten vil man unngå skatteplikt og rapportering.

Vi understreker at dette er en midlertidig ordning før vi har på plass et system for innrapportering av bruken til hver enkelt Scenekortinnehaver.

Scenekortet

I Skatteetatens prinsipputtalelse à 15. november 2018 har etaten lagt til grunn at rabatter som oppnås gjennom medlemskap i interesseorganisasjoner, der skatteyter for eksempel må ha en bestemt utdannelse eller bakgrunn for å være medlem, ikke anses for å være allment tilgjengelig. Scenekortordningen regnes dermed som en naturalytelse i ansettelsesforhold, og rabattene ansatte mottar gjennom dette kortet vil derfor også inngå i det totale beløpet som er mulig for den ansatte å motta skattefritt gjennom året.

For å overholde rapporteringsplikten har lovgiver lagt til grunn at arbeidsgiver må ha rutiner og systemer for rapportering av blant annet personalrabatter. Det bør dermed innføres klare rutiner for å sikre tilstrekkelig informasjon om den enkelte ansattes bruk av Scenekortet, og dermed rabatten den enkelte ansatte har mottatt i løpet av ett år.

På denne bakgrunnen ber vi om at rabatten for Scenekortbilletter fra 1. januar 2019 settes tilsvarende rabatter som er allment tilgjengelig (eks. Obos-rabatt), samt at det ikke lenger gis fribilletter gjennom Scenekortet.

Grunnen til dette er at gratis billetter ikke vil anses som rimelige personalrabatter, ei heller rimelig velferdstiltak, som følge av at Scenekortordningen kun retter seg mot spesifikke ansatte. Dagens ordning med fribilletter kan resultere i at fordelen skattemessig behandles som lønn for de aktuelle styremedlemmene, direktørene, teatersjefene og andre.

NTO vil i løpet av våren 2019 gå gjennom hele ordningen og se hva som må gjøres for at ordningen skal fungere best mulig og være minst byråkratisk for våre medlemmer. Til dette arbeidet ønsker vi deres innspill og vi vil komme tilbake til dette utover våren. Om du allerede har noen tanker kan disse sendes til mari@nto.no.

 

Publisert: 21.12.2018 Oppdatert: 21.10.2019