Vedtekter

Norsk orkesterlederforum (NOLF) har som formål å være et kontaktforum for for diskusjon og erfaringsutveksling mellom orkesterledere. Medlemmene består av orkestre som er medlemmer i NTO.

Vedtekter for Norsk orkesterlederforum

(gjeldende fra 26.05.2016)

§ 1 - Navn

Foreningens navn er Norsk orkesterlederlederforum (NOLF).
Sekretariatet ivaretas av Norsk teater- og orkesterforening

§ 2 - Formål

NOLF har som formål å være et kontaktforum for diskusjon og erfaringsutveksling mellom orkesterlederne og som en innspillsarena for NTOs interessepolitiske arbeid. NOLF møtes minimum to ganger i året.

§ 3 - Medlemmer

NOLFs medlemmer utgjøres av orkestre som er medlemmer av Norsk teater- og orkesterforening. Forumet kan også godkjenne søknader om medlemskap fra andre virksomheter.

Hvert orkester møter med direktør eller dennes representant.  

§ 4 - Kontingent

Medlemskontingenten for den enkelte institusjon fastsettes på årsmøtet.

§ 5 - Organisering

Norsk orkesterlederforums leder velges blant forumets medlemmer av årsmøtet for et år. NOLF representeres utad av lederen, eller ved dennes fravær av et av forumets øvrige medlemmer.

NOLF oppnevner forumets representanter i eksterne råd, juryer og utvalg.

Innkallelse til medlemsmøter vedlagt saksliste sendes med 8 dagers varsel.

§ 6 - Årsmøtet

Årsmøtet skal være avholdt innen utgangen av mai hvert år. På årsmøtet legger NOLFs leder frem årsmelding og regnskap. Lederen legger også frem forslag til budsjett og kontingentfordeling for kommende år.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Hvert medlem har 1 stemme.

Publisert: 09.09.2012 Oppdatert: 30.05.2018