Bevar Forsvarets musikk – Uttalelse fra musikkmiljøet

I en uttalelse fra en rekke fremtredende personer fra norske musikk- og utdanningsinstitusjoner oppfordres forsvarsdepartementet og kulturdepartementet ved statsrådene Ine Marie Eriksen Søreide og Thorhild Widvey å arbeide for å opprettholde og styrke Forsvarets musikk som profilert kulturinstitusjon i Norge. Uttalelsen er blant annet signert flere av medlemmene i Norsk orkesterlederforum (NOLF) og kan leses her:

Til 
Forsvarsdepartementet ved statsråd Ine Marie Eriksen Søreide
Kulturdepartementet ved statsråd Thorild Widvey

Bevar forsvarets musikk

Et samlet musikkmiljø oppfordrer politisk ledelse til å opprettholde Forsvarets musikk på dagens nivå, og bygge ut korpsene i tråd med tidligere anbefalinger i Stortingsmelding 33 (2008-2009) Kultur å forsvare. Forsvarsmusikken som kulturinstitusjon er altfor betydningsfull til at den kan reduseres til et
rent forsvarspolitisk spørsmål.

Vi legger følgende til grunn for vår oppfordring:

 • Forsvarskorpsene utfører et betydelig arbeid som Konsertkorps, på festivaler og festspill, nasjonalt og internasjonalt, på minnestunder, i medaljeseremonier, begravelser og stortingsåpning, på eldreinstitusjoner, i barnehager og skoler. De holder et profesjonelt nivå, der medlemmene har årelang utøvende musikkutdanning. Korpsene holder i dag samlet ca. 700 konserter pr. år. Med ett sentralisert korps, med antall årsverk begrenset oppad til 100, vil produksjonen bli drastisk redusert. Samtidig vil reisekostnadene kunne bli langt større enn i dag dersom ett korps skal ivareta oppdrag rundt i hele landet. Mesteparten av forsvarskorpsenes virksomhet foregår i dag utenfor hovedstaden.
   
 • Dagens kulturpolitiske plattform løfter fram desentralisering som viktig begrep, samt vedlikehold av nasjonale kulturinstitusjoner. Forsvarssjefens forslag om nedbemanning av Forsvarsmusikken og samlokalisering av musikkvirksomheten i ett korps er på kollisjonskurs med dette. Forsvarets Musikk er en av landets eldste og viktigste kulturinstitusjoner.
   
 • Forsvarskorpsenes kunstneriske virksomhet har stor betydning for det profesjonelle, lokale musikklivet. En marginalisering av korpsene vil f.eks. ramme symfoniorkestrenes virke, som Trondheim Symfoniorkester, Bergen Filharmoniske Orkester og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, der de leier inn profesjonelle musikere fra Forsvarets korps ved store oppsettinger; en fleksibel og velfungerende løsning.
   
 • Forsvarskorpsene har i sine respektive regioner stor samfunnsmessig nytte, bl. a. som bærebjelke for andre kulturaktiviteter. De utfører en rekke oppgaver som lærere for barn og unge. De ivaretar et omfattende instruktørarbeid og er involvert i teateroppsetninger, korprosjekter og drift av barne- og ungdomskorps. Ca. 70.000 spiller i amatørkorps her i landet. For disse bidrar Forsvarsmusikken til nivåheving, som forbilder, mentorer og dirigenter. Forsvarsmusikken har et tett samarbeid med kulturskolene, der talentfull ungdom får være solister med korpset. Å møte profesjonelle rollemodeller betyr mye for den kunstneriske utviklingen hos unge talenter.
   
 • Forsvarets fem korps er av stor betydning for musikkutdanningskjeden i Norge. De er viktige arbeidsplasser for utøvende musikere som utdannes ved Norges musikkhøgskole og universitetene (UiT, NTNU, UiB, UiS, UiA). Forsvarsmusikken er også sentral praksisarena underveis i utdanningen. Flere av medlemmene har bistillinger ved studiestedene. En nedbemanning vil ha alvorlige ringvirkninger for rekruttering til utdanningsinstitusjonene og kvaliteten på studiemiljøene.
   

Undertegnede oppfordrer politisk ledelse til å sette i gang en prosess for opprettholdelse og styrking av Forsvarets musikk som profilert kulturinstitusjon i Norge, i et langtidsperspektiv. 


Trondheim 23. oktober 2015

Zafer Özgen, PhD, prodekan for utdanning, Det kunstfaglige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Jørgen Langdalen, instituttleder, NTNU, Institutt for musikk

Professor Frode Thorsen, instituttleder Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen

Peter Tornquist, rektor, Norges musikkhøgskole

Stephan Barratt-Due, rektor og kunstnerisk leder, Barratt Due musikkinstitutt

Dag Jostein Nordaker, instituttleder, Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans


Birte Myhrstad, instituttleder, Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, Institutt for musikk, klassisk og musikkpedagogikk

Tor Lægreid, direktør, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

Stefan Sköld, direktør, Kilden Teater- og konserthus, avd. Kristiansand Symfoniorkester

Bernt Bauge, administrerende direktør, Bergen Filharmoniske Orkester

Ingrid Røynesdal, administrerende direktør, Oslo-Filharmonien

Rolf Lennart Stensø, orkestersjef, Kringkastingsorkesteret

Håvard Vegge, orksteradministrator, Den Norske Opera & Ballett

Anders Beyer, festspilldirektør, Bergen International Festival

Arve Tellefsen, æresdoktor ved NTNU

Roar Leinan, direktør, Trondheim Symfoniorkester

Astri Pestalozzi, forbundsleder NASOL

Jan Ola Amundsen, daglig leder, NASOL

Trude Marit Risnes, administrerende direktør, Stavanger Symfoniorkester

Maria Utsi, direktør, Festspillene i Nord-Norge

Petter Myhr, direktør, Olavsfestdagene

 

LAST NED UTTALELSEN HER.

Publisert: 26.10.2015 Oppdatert: 28.10.2016