Vedtekter

NTO – musikk har som formål å være et kontaktforum for ledere av NTOs musikk- og operavirksomheter. Forumet skal bidra til medlemmenes gjensidige forståelse og faglige utvikling gjennom menings- og erfaringsutveksling om musikk- og kulturpolitiske spørsmål og medlemsmøter.

NTO – musikk er et ledernettverk og en møteplass for NTOs musikk- og operamedlemmer, i det følgende omtalt som «musikkvirksomheter».  

Vedtekter for NTO – musikk

(gjeldende fra 08.02.2019)

§ 1 – Navn

Forumets navn er NTO – musikk.
Sekretariatet ivaretas av Norsk teater- og orkesterforening (NTO).
 

§ 2 – Formål

NTO – musikk har som formål å være et kontaktforum for ledere av NTOs musikkvirksomheter. Forumet skal bidra til medlemmenes gjensidige forståelse og faglige utvikling gjennom menings- og erfaringsutveksling om musikk- og kulturpolitiske spørsmål og medlemsmøter minimum 2 ganger i året.

Forumet skal også være en innspillsarena for NTOs interessepolitiske arbeid.
 

§ 3 – Medlemmer

Ledere ved NTOs musikkvirksomheter kan være medlemmer av forumet. 

Hver virksomhet kan vanligvis ha ett fast medlem. I enkelte tilfeller kan virksomheten ha to eller tre faste medlemmer. Den ene skal normalt være virksomhetens øverste leder. De to andre skal normalt være ledere for institusjonens musikkvirksomhet og/eller operavirksomhet.

NTOs styre kan i særskilte tilfeller, etter innstilling fra NTO – musikk, godkjenne søknader om medlemskap fra andre virksomheter og avgjør i disse tilfellene under hvilke økonomiske forutsetninger dette kan skje.
 

§ 4 – Kontingent

Medlemskontingenten for det enkelte medlem fastsettes på årsmøtet. 
 

§ 5 – Arbeidsutvalget

NTO – musikk ledes av et arbeidsutvalg på 3 medlemmer.

Årsmøtet velger henholdsvis 1 og 2 medlemmer hvert annet år for en periode på 2 år.

Årsmøtet velger arbeidsutvalgets leder.

NTO – musikk representeres utad av arbeidsutvalgets leder, eller ved dennes fravær av et annet medlem av arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget oppnevner NTO – musikk sine representanter i eksterne råd, juryer og utvalg.
 

§ 6 – Årsmøtet

Årsmøtet avholdes i forbindelse med første medlemsmøte hvert kalenderår.

På årsmøtet legger arbeidsutvalget frem årsmelding og regnskap. Arbeidsutvalget legger også frem forslag til kontingentfordeling for kommende år.

Det velges en valgkomité på 3 medlemmer.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Hvert medlem har 1 stemme.

Publisert: 09.09.2012 Oppdatert: 24.03.2020