Avlønning av koreografioppdrag i teateroppsetning

Vi skal sette opp et stykke hvor det er behov for en koreograf i 20 dager. Det er ikke snakk om rene danseinnslag. Skal dette lønnes etter dagsatser?

Svar:

I koreografavtalen mellom Norske dansekunstnere (NoDa) og NTO er det en grense på 10 dager for denne type koreografi, jf. bestemmelsen i § 3.5:

3.5 Engangshonorar for koreografi i produksjoner som ikke er rene koreografiske verk.

Honorar for koreografi i produksjoner som ikke er rene koreografiske verk med inntil 10 innstuderingsdager, betales med 1/48 av høyeste normalhonorar etter § 3.1 pr dag.

Avlønningen skal foretas med utgangspunkt i § 3.1, normalsatser for enkeltstående teaterproduksjoner. Dette er satser som inkluderer både nødvendige forarbeider og arbeidet under prøvene. Men i og med at det i dette tilfellet gjelder et arbeid begrenset til 20 prøvedager, kommer § 3.4 til anvendelse:

3.4 Normalproduksjon. Mindre oppgaver. Større oppgaver

Honorarfastsettelsen baserer seg på en prøvetid for en normalproduksjon på 48 dager innenfor 8 uker.

Ved mindre og enklere oppsetninger og enklere oppsetninger med kortere prøvetid, kan ovenstående honorarsatser avkortes pro rata i forhold til det normale, dog aldri til mindre enn 1/3 av normalhonoraret.

Ved inngåelse av kontrakter som gjelder særlig vanskelige oppgaver eller oppgaver som er klart større enn normalt, er partene ikke bundet av satsene ovenfor.

Dersom den tilsatte er virksom innenfor flere fagområder på én og samme produksjon, henvises til bestemmelsen i § 2.4.

Andre ledd gir hjemmel for en pro rata avkortning av honoraret, men det beløpet man blir enige om kan ikke være mindre enn 1/3 av normalhonoraret.

Denne bestemmelsen vil også kunne benyttes dersom oppgaven krever mindre forberedelser, for eksempel dersom dette er en gjenopptakelse med nye skuespillere, slik at antall prøvedager kan være mange. Dette forutsetter altså at det ikke gjøres store endringer i oppsetningen, som krever nye løsninger og dermed også nye omfattende forberedelser.

Bestemmelsen i 3.4 er tilsvarende i avtalen for senografer, instruktører og kostymetegnere, og prinsippet om avkortning ved gjenopptagelser som krever mindre forberedelse kan også benyttes for disse.

Publisert: 13.09.2012 Oppdatert: 14.11.2012