Feriepenger

Kan man være ansatt i en av NTOs medlemsvirksomheter og ha mottatt lønn uten å få utbetalt feriepenger?

Svar:

Det er ferielovens § 10 som beskriver hva som skal regnes med i feriepengegrunnlaget:

”§ 10. Beregning av feriepenger

(1)

(Feriepengegrunnlaget)

Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret. Som arbeidsvederlag regnes ikke utbetalinger som gjelder dekning av utgifter til bilhold, kost, losji o l.

Følgende ytelser inngår ikke i feriepengegrunnlaget:

a)

feriepenger etter loven her som er utbetalt i opptjeningsåret,

b)

andel av nettoutbytte,

c)

fast godtgjøring som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie eller

d) 

verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser. Verdien av hel eller delvis kost som mottas som del av arbeidsvederlaget skal likevel tas med i feriepengegrunnlaget.

Feriepengegrunnlaget skal fremgå av lønns- og trekkoppgaven for opptjeningsåret”.

Begrepet ”arbeidsvederlag” i ferieloven omfatter ethvert vederlag i penger for utført arbeid, som vanlig lønn, akkordlønn, skifttillegg, dyrtidstillegg, lønn under reiser, betaling for gangtid, overtidsgodtgjørelse, variable ytelser som tantieme, gratiale, andel av omsetning eller andre former for provisjon o.l.

Publisert: 13.09.2012 Oppdatert: 14.11.2012