Bredt bransjesamarbeid om kartlegging av seksuell trakassering

NTO har gått sammen med arbeidstakerorganisasjonene på scenekunstområdet for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i teaterbransjen. Det er bred enighet i bransjen om at vi trenger å få frem nye tall og fakta på dette området og vite mer om hvor og i hvilke situasjoner seksuell trakassering forekommer. En ny kartlegging vil kunne gi et bedre grunnlag for å sette inn målrettede tiltak mot uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering.

NTO er kjent med at Norsk Skuespillerforbund i forbindelse med #metoo-kampanjen har mottatt flere henvendelser om seksuell trakassering enn hva som har vært tilfelle tidligere. Vi vet også at seksuell trakassering i liten grad tidligere har blitt varslet til teaterledelsen og tillitsvalgte.

Historiene som har kommet frem de siste ukene kan imidlertid tyde på at det hersker betydelige mørketall på dette området, og at det er behov for nye og oppdaterte tall om omfanget av seksuell trakassering blant yrkesutøvere i teater- og musikkbransjen. Som bransje trenger vi mer fakta om hvor og i hvilke situasjoner slik trakassering forekommer for bedre å kunne sette inn nødvendige tiltak og virkemidler.

NTO er derfor enige med Norsk Skuespillerforbund og de andre organisasjonene på scenekunst- og filmområdet om sammen å bidra til en ny, grundig undersøkelse for å kartlegge omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i teater- og filmbransjen. Den forrige undersøkelsen som tok for seg dette temaet er syv år gammel.

NTO er også i dialog med Musikernes Fellesorganisasjon om et tilsvarende arbeid.

Ingen medarbeidere ved norske teatre, orkestre og musikkensembler skal måtte oppleve å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering. Arbeidsgivers ansvar for forebygging og oppfølging av seksuell trakassering er helt sentralt i arbeidet med å forhindre at dette forekommer.

Arbeidsgivers plikt til å forebygge

Seksuell trakassering er forbudt i Norge etter likestillingslovens § 8. Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes og kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal.

Likestillingslovens § 25 slår fast at arbeidsgiver plikter å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen og søke å hindre at trakassering skjer. Arbeidsmiljøloven slår videre fast at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering, samt at man som arbeidstaker har plikt til å varsle dersom man blir kjent med at det skjer trakassering på arbeidsplassen, jf. § 4-3 og § 2-3.

Alle medarbeidere, både ansatte og frilansere, skal være trygge på at virksomhetens ledere, det seg være nærmeste overordnede eller andre ledere det er naturlig å henvende seg til, samt tillitsvalgte og verneombud, tar trakassering på alvor og følger opp saker. De skal også være trygge på at ledelsen tar nødvendige grep for å forebygge trakassering og sørger for at de ansatte har nødvendig informasjon om interne varslingsrutiner og den enkeltes rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.

Systematisk forebygging av seksuell trakassering kan blant annet bety å jobbe for større åpenhet rundt temaet for å gjøre det lettere å si fra om tilfeller av trakassering. Dette kan gjøres gjennom holdningskampanjer eller interne retningslinjer forankret i organisasjonen. Andre tiltak kan være opplæring av medarbeidere og bevisstgjøring av at hver enkelt medarbeider har ansvar for å bidra til et trygt arbeidsmiljø og plikt til å gripe inn og varsle dersom man opplever at noen utsettes for trakassering eller annen utilbørlig oppførsel.

Publisert: 16.11.2017 Oppdatert: 05.11.2018