Pensjonsutfordringer

Økt levealder, sterk reallønnsvekst og historisk lave renter har gitt en kostnadsutvikling på pensjonsområdet som ikke er bærekraftig for musikk- og scenekunstinstitusjonene. Pensjonsproblematikken er derfor en av NTOs sentrale oppgaver framover.

NTO-medlemmenes økte pensjonsforpliktelser er en svært krevende utfordring hvor flere ulike utviklingstrekk virker i samme retning.

Det lave internasjonale rentenivået gjør at det er vanskelig å få god avkastning på plasseringen av pensjonspengene. Dermed økes premierene betraktelig.

Økt levealder i kombinasjon med lav pensjonsalder for mange ansatte ved de arbeidsintensive musikk- og scenekunstinsitusjonene bidrar også til høye pensjonsutgifter.

Videre gir høy lønnsvekst og nye regnskapsregler som følge av pensjonsreformen, hvor institusjonene mest sannsynlig vil måtte notere fremskrivninger av pensjonsutgifter i mye større grad i dag, store konsekvenser for pensjonsregningen.

Situasjonen er påvirket av historiske valg, nasjonal og internasjonal lovgivning, utviklingen på andre og større tariffområder og ikke minst trender i internasjonal økonomi.

Utfordringene på pensjonsområdet knytter seg like mye til politikk som økonomistyring, og vil kreve både kortsiktige tiltak og langsiktige løsninger. Løsninger må finnes i god dialog med arbeidstakerorganisasjonene og tilskuddspartene.

 
Publisert: 07.10.2012 Oppdatert: 26.01.2013