Uttalelse om krisepakke i møte med koronautbruddet

NTO har 2. juni sendt sin uttalelse til finanskomiteen på Stortinget i forbindelse med regjeringens siste krisepakke i møte med koronautbruddet. Vi peker i uttalelsen på at vi er fornøyd med at tiltakene bidrar til å styrke institusjonenes handlingsrom og tilbudet til publikum i en tid med strenge restriksjoner, betydelig usikkerhet og stadig endring av planer. Samtidig understreker vi betydningen av at hele infrastrukturen av formidlingsarenaer for musikken og scenekunsten ivaretas i krisepakkene.

"Sørsiden", Den Nationale Scene (foto: Magnus Skrede)

Regjeringen la 29. mai 2020 frem en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2020 med forslag om økonomiske tiltak i møte med koronautbruddet, Prop. 127 S (2019–2020). NTO sendte 2. juni en uttalelse til Stortingets finanskomité vedrørende tiltakene som hører inn under Kulturdepartementet.

NTO er i all hovedsak fornøyd med at bransjefellesskapet er blitt lyttet til og at det nå har kommet viktige tiltak som bidrar til å styrke institusjonenes kunstneriske handlingsrom i en krevende tid. En slik styrking er også viktig når det gjelder institusjonenes vilkår for å engasjere frilansere, samt vil sette institusjonene bedre i stand til å gjenoppta virksomheten etter hvert som situasjonen normaliseres.

Vi er samtidig glade for avsetningene til krisefond for utøvende kunstnere og en midlertidig stipendordning. Like fullt støtter vi Creo og de andre kunstnerorganisasjonenes innspill om at de tre siste årene må brukes som gjennomsnitt for kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Videre er NTO glad for at den midlertidige kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren forlenges og styrkes, samt at det foreslås endringer for å ivareta viktige aktører som i dag faller utenfor ordningen.

Store inntektstap og merkostnader

Vi leser tiltakene som en anerkjennelse av det svært krevende arbeidet som musikk- og scenekunstinstitusjonene legger ned i omstilling og endring av planer for å komme i gang igjen, til tross for stadige restriksjoner og betydelig usikkerhet. Flere av institusjonene har store inntektstap og kunstneriske utfordringer som følge av pålegg og råd fra helsemyndighetene. I tillegg kommer merkostnader blant annet knyttet til krevende omstilling, endrede produksjonsplaner og alternativ drift. 

Det er også en betydelig usikkerhet knyttet både til kunstneriske langtidsvirkninger og til hvordan krisen vil kunne påvirke publikumsoppslutningen i lang tid fremover, også uavhengig av myndighetsrestriksjoner. 

Bedre vilkår for raskere å kunne gjenoppta aktiviteten, fører også til at musikk- og scenekunstinstitusjonene lettere kan vedlikeholde den kunstneriske kvaliteten og utviklingen av kunstnerskap som fordrer samhandling og publikumsmøter.

Utvidelse av tiltakene

NTO anmoder i uttalelsen Stortinget om å bidra til at Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) kompenseres for økte lønnskostnader for å unngå at alliansens ansatte kunstnere permitteres, da SKUDA faller utenfor alle krisetiltak.

Vi ber også Stortinget om å være oppmerksom på at Oslo Nye Teater, som rammes av betydelige inntektstap, også må omfattes av krisetiltak, og at Sametinget sikres handlingsrom til å utvikle tilsvarende tiltak for Det samiske nasjonalteatret Beaivvás og Åarjelhsaemien Teatere. Dette er virksomheter som inngår i den samme nasjonale infrastrukturen som de øvrige musikk- og scenekunstinstitusjonene.

Vi ser ingen nødvendig logikk i at tiltakene er avgrenset til de institusjonene som mottar ordinært driftstilskudd direkte over statsbudsjettet. På andre områder er det utviklet statlige krisetiltak også for virksomheter som staten ikke har noe ordinært finansieringsansvar for.

Beregningsgrunnlaget

Etter vårt syn burde også honorarer knyttet til salg av forestillinger, samarbeidsprosjekter og turnéer inngått i beregningsgrunnlaget, og ikke kun billettinntekter og inntekter fra butikk- og kafésalg. Mange av institusjonene har betydelige inntektstap knyttet til bortfall av slike honorarer.

Kultur må prioriteres høyere

NTO understreker i uttalelsen at kulturområdet må prioriteres høyere av myndighetene økonomisk, både på kortere og lengre sikt, men også når det gjelder rekkefølge på gjenåpningstiltak og oppfølging av smitteverntiltak i form av rådgiving og autorisering av smittevernveiledere.

LAST NED UTTALELSEN

Publisert: 04.06.2020 Oppdatert: 22.10.2020

Relaterte artikler