Økonomiske tiltak nødvendig for musikk- og scenekunstinstitusjonene

Koronapandemien rammer hele kulturbransjen hardt og på ulikt vis. Musikk- og scenekunstinstitusjonene har så langt ikke blitt tildelt skreddersydde tiltak. NTO mener det er på tide at kulturdepartementet vurderer økonomiske tiltak som setter institusjonene i stand til å gjenoppta virksomheten med samme styrke som før.

"Scener fra et ekteskap", Rogaland Teater (foto: Håvard Dirdal)

Et utvalg musikk- og scenekunstinstitusjoner hadde 22. april 2020 møte med kulturminister Abid Q. Raja. Møtet dreide seg om den svært krevende situasjonen koronaviruset skaper for institusjonene og hvordan man best kan sikre den videre driften, da institusjonene ennå ikke er blitt tildelt skreddersydde tiltak.

I kjølvannet av møtet har NTO sendt et brev hvor vi oppfordrer til en fortløpende og tett dialog mellom departementet og bransjefellesskapet fremover, slik at bransjens erfaringsbaserte kunnskap kan ligge til grunn for myndighetenes fortløpende vurderinger av politiske tiltak. En tett dialog med bransjen er særlig viktig all den tid utfordringer og behov er så forskjellige institusjonene imellom. 

Forutsigbarhet og egne tiltak

Vi ber samtidig om størst mulig forutsigbarhet om hvilke myndighetspålagte begrensninger og retningslinjer som vil gjelde for hele 2020, da musikk- og scenekunstinstitusjonene er langtidsplanleggende virksomheter.

Vi presiserer også at vi fremdeles forutsetter at det vil bli vurdert og iverksatt egne tiltak for institusjonene.

Vi ber om at myndighetene følger opp videre forbud og retningslinjer med økonomiske tiltak som setter institusjonene i stand til å gjenoppta virksomheten med samme styrke, produksjonskapasitet og kvalitetsnivå som før. De institusjonene som er mest sårbare for bortfall av egeninntekter må også sikres et økonomisk handlingsrom til å arbeide på alternative måter i denne krevende perioden.

Ulike vilkår

NTOs medlemmer er opptatt av å fylle formålet med virksomheten og opprettholde kontakten med publikum i den vanskelige situasjonen. Dette gjøres utfra virksomhetens egenart og på ulikt vis. Det kan ligge muligheter for nytenkning i en slik krise, og det finnes mange gode initiativ blant institusjonene til alternative måter å jobbe på. 

De økonomiske vilkårene for omstilling og eksperimentering er imidlertid ulike, og ikke alle har de samme forutsetningene for å velge mellom handlingsalternativer i den akutte situasjonen.

Vi er også bekymret for kunstnerne, tatt i betraktning at de offentlig støttede musikk- og scenekunstinstitusjonene er de viktigste arbeids- og oppdragsgiverne for frilansere så vel som fast ansatte kunstnere innenfor vår bransje. Samtidig blir de fundamentale begrensningene som ligger i den digitale teknologien, særlig for teater som kunstform, anskueliggjort. Teater er en genuint levende kunstart som skapes i sanntid og i møte med et publikum. 

Myndighetenes forventninger til bransjen må derfor være basert på en anerkjennelse av hvor utfordrende det er å opprettholde integritet og kvalitet når det rokkes ved selve grunnideen i kunstformen. 

Samfunnsansvar og økonomiske tiltak

NTO understreker at permitteringer ikke er et bærekraftig kostnadsreduserende tiltak over tid. Musikk- og scenekunstinstitusjonene er svært sårbare med tanke på at den kunstneriske kvaliteten kontinuerlig må vedlikeholdes.

Dersom forbud/restriksjoner varer lenger enn frem til sommeren, uten kompensasjonsordninger, vil de virksomhetene som allerede har permittert måtte videreføre permitteringene eller gå til oppsigelser. I tillegg vil andre virksomheter, som inntil nå har funnet alternative løsninger, måtte gå til det skrittet å permittere.

Egeninntektssiden vil være usikker fremover i lang tid som følge av koronakrisen, og vi ber regjeringen ta høyde for usikre egeninntekter både i vurderingen av tiltak for 2020 og i statsbudsjettet for 2021.

I en situasjon preget av så stor usikkerhet må selvstendige institusjoner også ha handlingsrom til å ta ned aktivitet og kostnader i nedstengningsperioden for å ruste seg økonomisk for oppstart og en usikker fremtid, uten å risikere en nedjustering av fremtidige tilskuddsutbetalinger.

Smittevernveileder

Kulturbransjen er en av bransjene som er rammet hardt av koronapandemien. NTO samarbeider derfor med Arbeidsgiverforeningen Spekter om en bransjestandard som kan munne ut i en smittevernveileder for produksjon og avvikling av forestillinger og konserter.

Det er ønskelig at dette arbeidet kan gjøres i dialog med Folkehelseinstituttet, og at det prioriteres av helsemyndighetene. Vi er derfor glade for kulturministerens signaler om å bringe dette videre til helsemyndighetene.

LAST NED BREVET HER.

Publisert: 23.04.2020 Oppdatert: 03.06.2020

Relaterte artikler