Høringssvar til forskrift om kompensasjonsordning for arrangører

NTO anerkjenner at regjeringen i sitt forslag til ny forskrift til kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren begrenser ordningen til å gjelde arrangører som i større grad enn institusjonene berøres av bortfall av inntekter og merutgifter. Vi forutsetter samtidig at det vil bli vurdert og iverksatt egne tiltak for musikk- og scenekunstinstitusjonene som kan bidra til å løse såvel akutte økonomiske problemer som negative langtidsvirkninger av situasjonen.

Norsk teater- og orkesterforening har 27. mars 2020 levert høringssvar til Kulturdepartementets utkast til forskrift til kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren.

NTO peker i høringssvaret på at de aller fleste av foreningens medlemsvirksomheter vil falle utenfor ordningen i henhold til § 2 Generelle vilkår: Arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

Det er kun noen ytterst få av våre medlemmer som har en slik økonomi at det offentlige tilskuddet utgjør mindre enn 60 pst. at totale inntekter. Ordningen vil likevel kunne treffe viktige samarbeidspartnere for NTOs medlemsvirksomheter slik som konserthus, kulturhus og festivaler.

NTO anerkjenner en slik avgrensning. Vi forutsetter da at det vil bli vurdert og iverksatt egne tiltak for de offentlig støttede musikk og scenekunstinstitusjonene som NTO representerer.

For mange av NTOs medlemsvirksomheter kan nedstengningen få store konsekvenser for driften og handlingsrommet fremover. Noen institusjoner står foran akutte og omfattende økonomiske utfordringer, mens andre opplever at økonomien ikke er umiddelbart truet. En felles bekymring er likevel langtidsvirkningene av nedstengningen, ikke minst med tanke på fremtidig publikumsoppslutning i en overgangsperiode som kan bli lang og krevende.

Samtidig er det viktig at kunstnerne har jobber å komme tilbake til, tatt i betraktning at de offentlig støttede musikk- og scenekunstinstitusjonene er de viktigste arbeids- og oppdragsgiverne for frilansere så vel som fast ansatte kunstnere innenfor vår bransje.

Etter hvert som konsekvensene blir mer overskuelige, og vi får opp et totalbilde for hver enkelt institusjon, har vi tillit til at myndighetene bidrar til at institusjonene kommer raskt tilbake til en normalsituasjon med samme aktivitets- og kvalitetsnivå som før.

Vi ser frem til en nær dialog med Kulturdepartementet fremover både om tiltak som kan bidra til å løse akutte økonomiske problemer og om tiltak som tar høyde for langtidsvirkninger av situasjonen.

LAST NED HØRINGSSVARET HER

Publisert: 02.04.2020 Oppdatert: 02.04.2020