Det Norske Teatret frifunnet i Arbeidsretten

15. mai 2017 falt Arbeidsrettens dom i saken om tariffmessigheten av teaterforestillinger på søndager og Det Norske Teatrets praksis med søndagsforestillinger. Dommen påpeker at søndagsforestillinger har blitt brukt i begrenset omfang på teatret, uten at det gripes inn i kjernen av retten til fri på søndager, og at teatrets praksis dermed ikke er tariffstridig.

Arbeidsretten avsa 15. mai 2017 dom i saken som Norsk Skuespillerforbund har anlagt mot Det Norske Teatret og Spekter. 

Saken har dreid seg om hvorvidt innslaget av søndagsarbeid ved Det Norske Teatret i 2016 strider mot kravet til en ukefridag «fortrinnsvis på søndag».

Arbeidsretten gir Det Norske Teatret medhold i at deres praksis med forestillinger på søndager i 2016 ikke er tariffstridig:

I dommen står det blant annet:

«Flertallet legger derfor til grunn at Det Norske Teatrets praksis med forestillinger på søndager i 2016 ikke var i strid med punkt 3.1.6. Overenskomsten gir skuespilleren et ubetinget krav på en prøve- og spillefri dag, og et krav på at dette fortrinnsvis skal være søndag. Teatrene har tariffmessig adgang til å legge søndagsforestillinger inn i spilleplanen. Tariffpartene har ikke presisert hva som menes med «fortrinnsvis», og grensen må fastsettes på skjønnsmessig grunnlag.»  

LES DOMMEN HER.

Publisert: 15.05.2017 Oppdatert: 07.11.2018

Relaterte artikler